Kvalité & Miljö

Kvalitétspolicy

Vi älskar att ständigt förbättra oss. För att hålla oss på tårna och överträffa förväntningar i flera led jobbar vi i enlighet med följande riktlinjer:

Kundtillfredsställelse

 • Vi utgår alltid från vad som är bäst för kunden på lång sikt.
 • Vi är alltid samarbetsvilliga när det gäller våra kunder.
 • Vi tillhandahåller säkra, tidsbesparande, lättanvända och prisvärda tjänster

Medarbetartillfredställelse

 • Samtliga medarbetare arbetar som ett lag med vetskapen om den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten.
 • Kritisk information tillgängliggörs i syfte att arbete skall utföras med kvalitet och framgång.
 • Vi uppmärksammar, bekräftar och belönar framgång.
 • Vi tillämpar principen rätt person på rätt plats genom välplanerad rekrytering och vidareutbildning.
 • Vi följer alltid vår värdegrund.

Ägartillfredställelse

 • Alla medarbetare ansvarar för företagets långsiktiga överlevnad.
 • Vi jobbar efter en klar och kommunicerad målbild.
 • Vi  når alltid de uppställda målen.

Samhälle

 • Vi följer de lagar och förordningar som råder men även företagets etiska regler och policys.
 • Vi har alltid kretsloppsbegreppet i åtanke vid beslut.
 • Vi minimerar negativ påverkan på luft, vatten och mark.
 • Vi minimerar förbrukning av vatten och energi.

Ständiga förbättringar

 • Vi baserar våra beslut på fakta och mätningar.
 • Vi förbättrar kontinuerlig vårt kvalitetsledningssystem.
 • Vi gör rätt saker i rätt tid och på rätt sätt.
 • Vi arbetar proaktivt med att förebygga problem och risker.
 • Vi engagerar medarbetare och andra intressenter i det dagliga förbättringsarbetet i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Miljöpolicy

Vi vill dra vårt strå till stacken för att minimera miljöpåverkan och ta hand om vår kära planet. Därför jobbar vi i enlighet med följande riktlinjer:

Principer och krav

 • Vi jobbar utefter utbytesprincipen vilket exempelvis innebär att sämre teknik kontinuerligt byts ut mot bättre, mer miljöanpassade alternativ.
 • Vi låter försiktighetsprincipen styra val av verksamheter som innebär stora risker.
 • Vi följer kretsloppsprincipen där principen om avfallshierarkin ligger till grund, vilken i sin tur grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.
 • De föroreningar som verksamheten förorsakar, skall ständigt reduceras och nya föroreningar skall förebyggas.
 • Lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpliga för verksamheten ska följas.

Miljömål

 • Nya mål ska formuleras årligen och gamla ska omprövas.
 • Mätning och redovisning görs regelbundet och utgör underlag för förbättringsarbetet.

Löpande miljöarbete

 • Miljöarbetet ska redovisas och dokumenteras väl så att det går att följa upp och tydligt utvärdera genom jämförelse med tidigare miljöutredningar.
 • Tydliga regler, riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta så
 • miljövänliga beslut som möjligt.
 • Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut så att
 • man verkar för en hållbar utveckling i samhället.
 • Vi ska verka för att vårt miljötänkande föregår med gott exempel mot våra kunder och leverantörer där målet är att så många som möjligt av företags leverantörer har ett aktivt miljöarbete.
 • Verksamheten ska ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor och på så sätt arbeta utifrån miljöhänsyn i alla led.
 • Ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar ska bedrivas.
 • Affärsverksamheten ska bedrivas så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

Kompetens

 • Personalen ska vara miljökunnig och ha en kontinuerligt pågående kompetensutveckling, som är relevant utifrån hur företagets verksamhet påverkar miljön.
 • Företaget ska ha ett utbildningsprogram för hur kompetensen på miljöområdet ska bibehållas samt utvecklas.

Resursanvändning

 • Tjänster och produkter ska vara anpassade för miljön med en resurssnål produktframställning.
 • Alla led, råvaru- och produktförbrukning, transporter och avfall, ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
 • Avfallsfrågan ska hanteras i linje med den så kallade avfallshierarkin.
 • Kemikalier ska i möjligaste mån undvikas. Dessutom jobbar vi utifrån utbytesprincipen som handlar om att byta farliga kemikalier mot likvärdiga som är mindre farliga.

Klimatpåverkan

 • Arbetsplatser och lokaler ska vara miljövänliga och hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som den yttre miljön.
 • Resor och transporter ska i möjligaste mån ske med miljövänliga alternativ för att minimera
 • klimatpåverkan.
 • Företaget ska ha en modern och energisnål teknikpark. All förnyelse av teknisk utrustning ska leda till en ständig uppgradering mot miljövänligare teknik.
 • Elektroniska möten ska ersätta fysiska när detta är möjligt utan att kvaliteten blir lidande.