Kvalité & Miljö

Kvalitétspolicy

 • Vi ska alltid skall leverera en produkt med rätt kvalitet som motsvarar kundens förväntningar, behov och krav.
 • Vi skall tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer fortlöpande uppdatera vårt kvalitetstänkande.
 • Allt från vår första kundkontakt till färdig anläggning skall genomsyras av kvalitetstänkande.
 • Våra medarbetares ansvar skall präglas av ett stort engagemang och hög kompetens.
 • Vi skall ständigt satsa på förbättring genom utveckling, utbildning samt erfarenhetsåterföring.
 • Vi skall öppet redovisa vårt kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

 • Vi skall minimera effekterna av ingrepp i natur och biologisk mångfald.
 • Vi skall engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 • Vår verksamhet styrs av ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål samt ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • Vi skall uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
 • I miljöfrågor skall vi aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete.